Doelstelling en Beleidsplan

De stichting debrugvideo stelt zich ten doel het evangelie van de Here Jezus Christus te verkondigen middels de moderne media.
Zij stelt zich dienend op om filmproducties te maken voor kerk en zending.
Dit alles zonder enig winstbejag.
De stichting verricht haar werkzaamheden zonder enige geldelijke beloning voor haar vrijwillige medewerkers of bestuursleden in rekening te brengen of aan deze toe te kennen.
De stichting heeft geen personeelsleden.
De declaraties aan onze opdrachtgevers omvatten uitsluitend kosten i.v.m. opnamemateriaal, onderhoud en reparaties aan de apparatuur, producties van dvd’s van gemaakte opnamen.
Wij werken met professionele apparatuur.

Miljoenen zoeken God op internet

Elke dag zoeken gemiddeld twee miljoen mensen via de internetzoekmachine Google naar God.
Internet, zegt Mark Weimer, is één van die velden die wit zijn, om geoogst te worden. (bron: Manna-Vandaag).

Wat wij mochten doen

Vele films en promo’s zijn al gemaakt, ook voor New Wine, Evangelisch Werkverband, Voedselbank, Vrede voor de Stad, Youth for Christ, Derek Prince Nederland en France, enz.

Wie vormen het bestuur?

voorzitter : Martin van der Reijden 
penningm.: Karin Hoogerwaard

Hoe kunt u ons bereiken?

Emailadres: info@debrugvideo.nl

Giften

Giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom op NL77INGB0005821932.
Deze zijn fiscaal aftrekbaar.
Stichting debrugvideo is een ANBI-stichting met fiscaal nummer 8213.22.059.

Financiën

Klik hier voor een beknopte staat van baten en lasten over 2016.
Een kopie van de gehele Jaarrekening 2016 wordt u op verzoek toegezonden.